Vaststellen beoogde resultaten

Verpleegdoelen formuleren SMART of RUMBA

 

De doelstelling zoals deze is opgesteld moet relevant zijn, de patiënt moet het probleem gerelateerd aan de doelstelling zelf hebben aangegeven, of het moet een probleem zijn dat actueel of potentieel is.
De doelstelling zoals deze is opgesteld moet begrijpelijk zijn, dus; voor iedereen te lezen.
De veranderingen met betrekking tot de doelstelling moeten meetbaar zijn in het gedrag dat de patiënt vertoont, dit zou meetbaar kunnen worden door middel van de rapportage of scorelijsten.
En de doelstelling moet haalbaar zijn, de patiënt moet de mogelijkheden hebben om binnen zijn/haar beperkingen de doelstelling te kunnen behalen.

 

 

 

SMART

 RUMBA

 

 

 

Wat is de smart methode

Smart is een methode om op eenduidige wijze doelstellingen vast te leggen. Een doelstelling is het resultaat waarnaar wordt gestreefd. De Smart methode werd voor het eerst beschreven door George T. Doran in 1981 in het november nummer van “Management Review”.

SMART

Smart is een acroniem waarvan de letters origineel staan voor specific, measurable, attainable, relevant en time-bound. In het Nederlands heeft men hetzelfde acroniem aangehouden maar daarom de volgorde van de vijf aspecten van een doel deels moeten veranderen.

In Nederland spreken we van

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Specifiek

Vage doelen zin uit den boze. Een doel moet specifiek en eenduidig zijn. De vragen wat, hoe, waarom, wie en waar moeten beantwoord zijn. Waarom willen we dit, wie gaat dit doen, Wat willen we precies en waaraan moet het resultaat voldoen.

Meetbaar

Het resultaat of einddoel moet meetbaar zijn. Als een doel niet meetbaar is dan kun je nooit vaststellen of je dat doel behaald hebt. Sterkere nog, je weet niet eens of je vooruitgang boekt. De vragen die beantwoord moeten worden zijn hoeveel, hoe vaak, wat kost het.

Acceptabel

Het resultaat of einddoel moet relevant zijn. De vragen die beantwoord moeten worden zijn, wat hebben we hier aan, helpt dit ons verder, zijn de kosten acceptabel, moet we dit nu doen.

Realistisch

Het resultaat of einddoel moet uitvoerbaar en haalbaar zijn. Het heeft geen zin om jezelf onmogelijke doelen te stellen. Belangrijke te beantwoorden vragen zijn: is het haalbaar, is het doel realistisch, kan jij dit, is het ambitieniveau goed.

Tijdgebonden

Het resultaat of einddoel moet een einddatum hebben. De vraag wanneer moet beantwoord worden. Wanneer is het (tussenresultaat) klaar. In plaats van tijdsgebonden gebruikt ik liever het woord tijdslijn. Je bent op zoek naar een soort van planning.

Nadeel Smart methode

Tegenstanders betogen dat smart vooral een instrumentele aanpak is en daardoor alleen maar een soort van schijnzekerheid geeft. Het volledig smart maken van een doelstelling kadert teveel in en doodt daarmee creativiteit en passie. Het normeren van doelstellingen is een keurslijf voor bekrompen mensen.

Steve Jobs had als doelstelling de wereld te veranderen. Als hij dit smart had verwoord had er waarschijnlijk nooit een Apple bestaan.

Voordeel Smart methode

Het voordeel van de smart methode is dat doelen op eenduidige wijze worden vastgelegd waardoor er later minder discussies mogelijk zijn over het wel of niet behalen van een doelstelling. Doordat aandacht wordt gegeven aan haalbaarheid en uitvoerbaarheid is de kans groter dat de doelstelling behaald zal worden.

Aandacht geven aan het smart maken van doelstellingen maakt dat er goed wordt nagedacht over het nut en onnut van die doelstelling. Dat levert focus en visie op. In het kader van effectiviteit en efficiëntie is het Smart principe een prachtig hulpmiddel

Maak jouw eigen website met JouwWeb